top of page

Naložba

1 Izhodiščno stanje kmetije

Kmetijo Turk vodi mladi prevzemnik Mitja Turk. Glavna dejavnost na kmetiji je pridelava vina, ki predstavlja tudi glavni vir prihodka. Kmetija se ukvarja tudi z rejo goveda v manjšem obsegu. V upravljanju ima 8.25 GVŽ (govedo).

2 Mejniki in cilji, ki so ključni za razvoj kmetije

2.1 Obvezni mejniki

Na kmetiji trenutno ni vzpostavljenega knjigovodstva za osnovno kmetijsko dejavnost. Nosilec bo pričela z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime z začetkom novega koledarskega leta po prejemu odločbe o pravici do sredstev, kar predstavlja prvi mejnik, s katerim bo zaključena vzpostavitev kmetije.

Nosilec je že zaposlen na kmetiji, tako da zaposlitev ni predvidena, bo pa zaposlitev ohranjena vsaj do prenehanja obveznosti iz tega podukrepa.

Nosilec kmetije bo izvajal kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ( Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 36/16 in 84/16) in bo izpolnjeval pogoje iz tretjega do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, kar pomeni da bo v predpisanem roku izpolnil pogoje za aktivnega kmeta. 

2.2 Obvezni cilji

Kmetija načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3% glede na vstopne kapacitete.

za namen doseganja horizontalnega cilja varstvo okolja bo na kmetiji izvedena naložba nakup traktorja, namenjenega gorskim območjem, s čimer bo izpolnjen cilj "6.9 Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za kmetije, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO)".

2.3 Neobvezni mejniki in cilji

Za namen doseganja neobveznega horizontalnega cilja inovacije bo na kmetiji izvedena naložba v IKT opremo, s čimer bo izpolnjen cilj "5.4 Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme)". 

3 Opis dejavnosti

Kmetija bo nadaljevala z mešano proizvodnjo, torej s pridelavo vin in po drugi strani z živinorejo, ki je protiutež vinarstvu.

Razvoj kmetije bo potekal v smeri povečana kvalitete proizvodov. S tem si bo kmetija izboljšala tudi konkurenčnost in možnost obstanka na trgu.

Z novim traktorjem bo olajšano kmetovanje na gorskih območjih. 

Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in poglavitni cilj mladega prevzemnika Mitje Turka je ustvariti prepoznavno blagovno znamko vin "Dora Erzelj". 

bottom of page